วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

สรุปผลการศึกษา วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556

ฟังการแปลสรุปข่าว สัปดาห์ที่ 1 ฟังวิจารณ์งานการออกแบบตัวอักษร และ โลโก้ไทป์ ของกลุ่มต่างๆ ว่าต้องมีตัวอักษรอยู่ 80 % ของโลโก้ทั้งหมด ศึกษาระบบตัวเลขลักษณะของ serif font ของ Panose การใช้
Image
ที่มา  :  http://forum.high-logic.com/viewtopic.php?t=941

เส้นไกด์ในการออกแบบ
ปรับปรุงแก้ไขงาน
ในกลุ่มต้องมี ฟ้อนต์ Serif 2 ชุด Sans Serif 2 ชุด และ Display font 1 ชุด โดยออกแบบเป็นชื่อกลุ่มทั้งภาษาอังกฤษ (Typorender) และภาษาไทย (ไทโปเรนเดอร์) โดยแบ่งกันทำภายในกลุ่ม Logo type คนละ 1 ตัว  พร้อมข้อมูลการค้นคว้า (สืบค้น) เกี่ยวกับฟ้อนต์ที่ตนเองออกแบบ โดยหาข้อมูลต่างๆ เช่นประวัติ ว่ามีความเป็นมายังไง เป็นฟ้อนต์ประเภทไหน มาจากไหน อย่างไร เป็นต้นทำใน doc ของกูเกิ้ล โดยออกแบบในโปรแกรมAdobe Illustrator พร้อมภาพ sketch (สมมติฐาน) เป็น layerที่ 1 แล้วตั้งชื่อเลเยอร์เป็น sketch จากนั้นสร้างอักษรตามภาพสเกตช์ที่ (สรุป) ออกแบบ พร้อมตั้งชื่อเลเยอร์ ของ อักษรสระ และ วรรณยุกต์ แต่ละตัวเช่น ตัว A ตั้งชื่อเลเยอร์ ว่า "A"  ในขนาด a4 ส่งที่แฟ้มแชร์ไฟล์ของกลุ่มเป็นในกูเกิ้ลไดรฟ์ แฟ้มที่ชื่อ "กลุ่ม 3 Typorender" 

แบ่งงานได้ดังนี้
นาย ดนุนัย พลศรี  รหัสนักศึกษา 5511302811 ทำ Display Font ฟ้อนประเภทตกแต่ง
นาย วรพล พงษ์ไพโรจน์ รหัสนักศึกษา 5411301889  Serif Font ฟ้อนต์แบบ มีฐาน(เชิง)
นางสาว บุญญาณุช วิชาชัย รหัสนักศึกษา 5511302597 Sans Serif Font  ฟ้อนต์แบบ ไม่มีฐาน(เชิง)
นางสาว ฉัตรแก้ว ระวัง รหัสนักศึกษา 5511302613 Serif Font ฟ้อนต์แบบ มีฐาน)เชิง)
นายทศพล อาจอนงค์ รหัสนักศึกษา 551131034 Sans Serif Font ฟ้อนต์แบบ ไม่มีฐาน(เชิง)

________________________________________________________________________________
งานเดี่ยว 
ศึกษาโครงสร้างของตัวอักษร Font Structure
โดยใช้ ฟ้อนต์ชุด CRU-LanChand.ttf ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ  สระ วรรณยุกต์ เครื่อง หมายและสัญลักษณ์ใช้โปรแกรม Adobe Illustrator โดยการวาดเส้น สีแดงขนาด 1 pt เขียนเขียนทับตามโครงสร้างของตัวอักษร ในขนาด a3 โดยตั้งชื่อlayer 1  ว่า "font structer" เป็น layer-ของฟ้อนต์ชุด CRU-LanChand.ttf และ Layer 2 ตั้งชื่อว่า "structure draft" เป็น layer ที่ใช้เส้นสีแดงดราฟต์ เฟื่อศึกษาโครงสร้างของฟ้อนต์ โดยการขีดเป็นเส้นประกอบร่าง  พิมพ์รายละเอียดชื่อตรงมุมซ้ายล่างของงาน 
ส่งสัปดาห์หน้า ต้องเสร็จอย่างน้อย 1 ภาษา
วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

"Typorender" font design

ได้แนวคิดจาก "slate film" ที่มีความสำคัญเกี่ยวกับภาพยนตร์ ในที่นี้จะกล่าวถึงการแสดง ซึ่งตรงกับชื่อของกลุ่ม ที่ว่า  "Typorenderความหมาย "typo" คือคำที่เกี่ยวกับศาสตร์ของการออกแบบตัวอักษรและตัวพิมพ์ มาจากคำว่า "typography" "render"คือ การกระทำ การปฏิบัติ การแสดงให้เห็น "Typorender" คือการนำคำสองมารวมกันให้เกิดเป็นความหมายใหม่ที่แปลโดยนัย ว่า ผู้ออกแบบอักษร หรือผู้ที่แสดงตัวอักษร ผู้ออกแบบได้นำ slate มาตัดทอนจนเหลือส่วนที่สำคัญ นั่นคือลายทางก้านตี

สเลท นำมาผนวกกับตัวอักษร ที่ใช้รูปเรขาคณิตมาประกอบ โดยฟ้อนต์ที่ออกแบบจะเป็นลักษณะแบบ display font 
ความรู้เรื่อง slate film  http://board.postjung.com/591218.html
ที่มา : http://www.plazathai.com/show-381213.html

วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

สรุปผลการเรียนรู้ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2556

           จัดการระบบ การส่งงานใหม่ โดยย้ายไปยังแฟ้มที่อาจารย์กำหนดให้ วิธีการตั้งชื่อไฟล์คือ artd2304 - ชื่อ -ชื่องาน เป็นภาษาอังกฤษ  วิธีการตั้งชื่อแฟ้มงานคือ artd1304 - ชื่อ -รหัสนักศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ 
เรียนรู้เรื่อง การออกแบบฟ้อนต์ หน้าตาของรูปแบบตัวอักษร จากงาน ออกแบบตัวอักษรของ tface ที่ส่ง

character ในการออกแบบตัวอักษร คือบุคลิกหรือลักษณะของตัวอักษรเฉพาะตัวของชุดรูปแบบตัวอักษรนั้นๆ เช่น ก. จะมีการลากเส้นแล้วมีจงอยยื่นออกมาส่วน "glyph"คือ รูปอักขระ หรือภาพตัวอักษรนั่นเอง และ "typeface" แตกต่างกับ "font"ตรงที่ typeface คือ"แบบตัวอักษร"ส่วน font คือชุด"แบบตัวพิมพ์"ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ 
ศึกษารูปแบบของฟ้อนต์เพิ่มเติม
font eng - serif (ฟ้อนมีฐาน) และ san -serif (ฟ้อนต์ไม่มีฐาน)โครงสร้างของตัวอักษรทั้งตัวใหญ่และตัวเล็ก ฟ้อนต์ ไทย ที่เป็นตัวอักษรแบบมีหัว และไม่มีหัวและ ฟ้อนต์แบบ Display


         จัดกลุ่มตามที่อาจารย์กำหนดให้ เพื่อศึกษาและทำงานร่วมกันเกี่ยวกับ การสร้างผลิตภัณฑ์จากฟ้อนต์เพื่อใช้ในการศึกษาและจำหน่าย ในงานgift on the moon 2014 สร้างบล็อคในการเขียนสรุปงานของกลุ่ม โดยเชิญสมาชิกในกลุ่ม เป็นผู้เขียนทุกคน และเริ่มทำการเขียนบล็อค และแก้ไขข้อมูล ตั้งชื่อกลุ่ม ให้มีเนื้อหาสอดคล้องเกี่ยวกับวิชาที่ศึกษา โดยศึกษาจากคำและข้อมูลจำเพาะของการออกแบบตัวอักษร มาใช้ในการตั้งชื่อ โดยการอภิปรายร่วมกัน เสนอชื่อ พร้อมความหมายต่างๆ เพื่อสอบถามความเห็นจากอาจารย์ และอภิปรายสรุปร่วมกัน เลือกชื่อกลุ่มที่ดีสุดเป็นชื่อกลุ่ม 
 รับงาน ออกแบบตัวอักษร ตามชื่อของกลุ่ม โดยให้สมาชิกทุกคนทำการออกแบบ และโพสต์ลงบล็อคสรุปการเรียนรู้ เพื่อนำมาอภิปราย และร่วมกันออกแบบ Logotype ของกลุ่มในคราวต่อไป

ชื่อกลุ่ม "Typorender"
ความหมาย "typo" คือคำที่เกี่ยวกับศาสตร์ของการออกแบบตัวอักษรและตัวพิมพ์ มาจากคำว่า "typography" "render"คือ การกระทำ การปฏิบัติ การแสดงให้เห็น "Typorender" คือการนำสองคำมารวมคำให้เกิดเป็นความหมายใหม่ที่แปลโดยนัย ว่า ผู้ออกแบบอักษร หรือผู้ที่แสดงตัวอักษร  โดยสมาชิกในกลุ่มตกลงและเลือกชื่อนี้เป็นชื่อที่เหมาะสมที่สุด

สมาชิก
นาย ดนุนัย พลศรี  รหัสนักศึกษา 5511302811
นาย วรพล พงษ์ไพโรจน์ รหัสนักศึกษา 5411301889
นางสาว บุญญาณุช วิชาชัย รหัสนักศึกษา 5511302597
นางสาว ฉัตรแก้ว ระวัง รหัสนักศึกษา 5511302613
นายทศพล อาจอนงค์ รหัสนักศึกษา 551131034

ที่อยู่บล็อค http://artd2304-typorender.blogspot.com/

วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

การเรียนรู้วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556

      ศึกษาเรื่อง การเขียนบล็อกอย่างถูกต้อง และการปรับแต่งแก้ไขบล็อค เช่นการใส่ข้อความรูปภาพ และแก็ตเจตต่างๆ การแชร์โพสต์ของบล็อกไปยังโซเชี่ยลเน็ตเวิร์ค
ศึกษาหน้าตาของโปรแกรมทำบล็อคโดยคร่าวๆ ของ Fontlab FontCreator การลงโปรแกรมและการใช้งาน
อาจารย์มอบหมายงาน ออกแบบตัวอักษรไซส์ a3 ด้วยโปรแกรม Illustrator ปรินท์ลงกระดาษขนาด a4
โดยต้องปรากฏงานดังนี้ "ก ชวนอวดอักษรไทยให้ปรากฏจริง Hamburgefonstiv"

สมัครเรียนและสอบ pre-test ในรายวิชา ARTD2304 เลือกกลุ่ม 101 พร้อมบอกผลคะแนนกับอาจารย์

ศึกษาการใช้โปรแกรม Illustrator การตั้งค่าหน้ากระดาษที่ใช้แนวนอนเท่านั้น การสร้างกรอบในการทำงานในการทำตัวอักษรอย่างคร่าวๆ เช่นการศึกษาจากตัวอักษรที่มีอยู่แล้วนำมาดัดแปลงโดยการใช้ create outline เปลี่ยนตัวอักษรให้เป็น ภาพอักษร "Glyph"เพื่อแก้ไขเว็คเตอร์ ในส่วนต่างๆ และเรียนรู้ชนิดของฟ้อนต์ของต้น ฟ้อนต์ที่มีฐานเรียกว่า "serif font" ฟ้อนที่ไม่มีฐานเรียกว่า "sans serif font" ซึ่งเป้นไปตามหลักรหัสอักษรสากล "Unicode" เรียนการใช้ลูกเล่นในโปรแกรม Illustrator ในการทำฟ้อนต์ เช่นการเล่นกับเส้น การใช้ layers ในการทำงาน ในส่วนต่างๆ

เริ่มศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ "font product" เพื่อทำเป็นผลิตภัณฑ์จากผลงานการออกแบบตัวอักษร ขายเป็นสินค้าในงาน "Gift on the moon" โดยใช้หลักการดำเนินงาน 3ส.  สืบค้น,สมมติฐาน และสรุป
วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ฟ้อนต์ (Font) คืออะไร

Font is   
  
 A font is a set of printable or displayable text characters in a specific style and size. The type design for a set of fonts is the typeface and variations of this design form the typeface family . Thus, Helvetica is a typeface family, Helvetica italic is a typeface, and Helvetica italic 10-point is a font. In practice, font and typeface are often used without much precision, sometimes interchangably.

An outline font is a software typeface that can generate a scalable range of font sizes. A bitmap font is a digital represention of a font that is already fixed in size or a limited set of sizes. The two most popular outline font software programs on today's computers are TrueType and Adobe's Type 1. TrueType fonts come with both Windows and Macintosh operating systems. However, Type 1 is a standard outline font (ISO 9541). Both TrueType and Type 1 fonts can be used by Adobe's PostScript printers (although Adobe says that Type 1 fonts makes fuller use of the PostScript language).

Independent developers and graphic designers create new typefaces for both TrueType and Type 1. Adobe states that there are over 30,000 Type 1 fonts available. Fonts (in addition to those that come with your computer) can be purchased as individual typeface families or in typeface collections.
( Rouse : 2005)
อ้างอิงจาก : http://whatis.techtarget.com/definition/font

          

     แปลสรุปได้ว่า :  font เป็นกลุ่มของตัวอักษรข้อมูลที่ใช้พิมพ์ได้ หรือแสดงผลได้ที่กำหนดแบบและขนาด ประเภทการออกแบบสำหรับชุดตัวพิมพ์ คือ แบบอักษร และการแปรผันของการออกเพื่อสร้างเป็น ตระกูลแบบอักษร เช่น Helvetica เป็นตระกูลแบบอักษร Helvetica italic ตัวเอียง เป็น แบบอักษร และ Helvetica italic 10-point คือตัวพิมพ์ ซอฟต์แวร์แบบอักษรตัวพิมพ์ที่นิยมมาก 2 โปรแกรมปัจจุบัน คือ true type และ adobe’s type 1โดยฟอนต์ true type มากับระบบปฏิบัติการ Windows และ Macintosh ส่วน type 1 เป็นมาตรฐาน outline font (ISO 9541) ทั้งนี้ฟอนต์ true type และ type 1 สามารถใช้กับเครื่องพิมพ์ adobe’s postscriptได้ Font
 (also, fount) A collection of letters, numbers, punctuation, and other symbols used to set text (or related) matter. Although font and typeface are often used interchangeably, font refers to the physical embodiment (whether it's a case of metal pieces or a computer file) while typefacerefers to the design (the way it looks). A font is what you use, and a typeface is what you see.
อ้างอิงจาก  : http://www.fontshop.com/glossary/
  
 แปลสรุปได้ว่า : font คือ ชุดของตัวอักษร ตัวเลข เครื่องหมายวรรคตอนและสัญลักษณ์อื่น ๆ ที่ใช้ในการเขียน หรือพิมพ์ แม้ว่าตัวพิมพ์(font)และแบบอักษร(typeface)คือคำเดียวกันโดยกายภาพ แต่แบบอักษรคือการออกแบบ  เพราะฉะนั้นตัวพิมพ์ (font) คือสิ่งที่เราใช้ ส่วนแบบอักษร (typeface)คือสิ่งที่เราเห็น


ฟ้อนต์ หมายถึง ตัวอักษรที่ต่างกันทั้งแบบและขนาด มีไว้ให้เลือกมากมายเพื่อให้เหมาะกับงานพิมพ์ประเภทต่าง ๆ เช่น ป้ายโฆษณา การพาดหัวข่าว งานพิมพ์เอกสารต่าง ๆ แบบอักษรแต่ละแบบจะมีชื่อ เพื่อให้สะดวกในการเรียกใช้

อ้างอิงจาก http://dictionary.sanook.com/search/dict-computer/font

สรุปได้ว่า ฟ้อนต์ คือชุดตัวอักษร แบบตัวพิมพ์ มาจากแบบอักษรที่เกิดจากการออกแบบ แบบตัวอักษ ที่มีรูปแบบต่างๆ เช่นตัวเอียง แต่อยู่แบบอักษร หรือ ไทป์เฟซเดียวกัน ใช้งานในคอมพิวเตอร์ ประเภทที่นิยม คือ truetype และ adobe's type 1

วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

กิจกรรมการเรียนการสอนเปิดเทอมวันแรก 2/2556 วิชาการออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์

ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคน เข้าสู่เว็บบล็อกสนับสนุนการเรียนรู้แบบออนไลน์
กิจกรรมการเรียนการสอนเปิดเทอมวันแรก 2/2556 วิชาการออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์
กลุ่มเรียน ภาคปกติ กลุ่ม 101, 102 และภาคนอกเวลา กลุ่ม 201 เรียนวันอังคาร ห้องกราฟิก2 อาคาร 32 ห้อง 32-505 ผู้สอน ผศ.ประชิด ทิณบุตร
กิจกรรมที่ต้องทำให้แล้วเสร็จภายใน 12 พ.ย.นี้ ได้แก่
1.คลิกเข้าร่วมเว็บไซต์นี้เพื่อรับทราบข่าวสารจากผู้สอน โดยคลิกเข้าร่วมเว็บไซต์นี้จากเมนูด้านข้างและเข้าอ่านเอกสาร มคอ.3 อาทิคำอธิบายรายวิชา เนื้อหากิจกรรม ระเบียบการประเมินผล วิธีการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ มคอ.3 จากเมนู มคอ ด้านบน
2.กรอกข้อมูลส่วนตัวเช่นอีเมลของ gmail.com เท่านั้น แจ้งเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัว ในแบบบันทึกกิจกรรมการเรียนการสอน คลิกเข้าทำที่นี่ ตามกลุ่มเรียนและรายชื่อ
3.เข้าตอบแบบสอบถามฉบับที่ 1.แบบสำรวจศักยภาพและความพึงพอใจของผู้เรียน ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาการออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์ ตามเกณฑ์มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม มจษ. ภาคเรียนที่2/2556
4.การเรียนรู้ด้วยตนเองและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะไอซีที โดยให้ผู้เรียนทุกคนสร้างเว็บบล็อกส่วนตัวเพื่อบันทึกการเรียนรู้ในรายวิชา โดยใช้ blogger Host ที่ blogspot.com โดยตั้งชื่อตามนี้คือ artd2304-ชื่อจริงภาษาอังกฤษ.blogspot.com จัดหน้าเว็บบล็อก 2 คอลัมน์ เหมือนกับเว็บบล็อกรายวิชานี้และเริ่มบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้นับแต่สัปดาห์แรกนี้เป็นต้นไป แล้วแจ้งชื่อ URL:address ไว้ในแบบบันทึกกิจกรรมการเรียนการสอน
5.สมัครเป็นสมาชิกใหม่ของระบบอีเลิร์นนิ่งที่ เมนู E-Learning ด้านบน โดยให้ศึกษาวิธีการด้วยตนเอง
-สมัครเป็นสมาชิกระบบก่อน(สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยเป็นสมาชิก)ผู้ที่เป็นสมาชิกแล้วให้ตรวจสอบรหัสเข้าระบบให้เรียบร้อยและ..
-ให้สมัครเข้าเรียนในรายวิชา artd2304  ให้เรียบร้อย โดยจะมีการสอบ pretest ในวันที่ 11 พ.ย.นี้

วิชาการออกแบบอักษรเพื่อการพิมพ์ ครั้งที่1

http://typefacesdesign.blogspot.com/ Typefaces Design : ออกแบบตัวอักษรและตัวพิมพ์เว็บบล็อกบันทึกและสนับสนุนการเรียนรู้วิชาการออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟ้อนต์ : Fonts and Typefaces Designcru-font.blogspot.com เป็นเว็บไซท์ที่เกี่ยวกับการนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย-สร้างสรรค์เรื่อง การออกแบบพัฒนาแบบตัวพิมพ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟ้อนต์ ตระกูลซีอาร์ยู โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร ปี พ.ศ.2555cadsondemak คัดสรรดีมาก เป็นบริษัทเกี่ยวกับการผลิตออกแบบฟ้อนต์tface group https://www.facebook.com/groups/tface/ เป็นกลุ่มที่ให้ข้อมูลข่าวสารแวดวงการออกแบบ ฟ้อนต์ รวมถึงการประกวดฟ้อนต์ต่างๆ
 
        >>>ปฐมนิเทศและแจกแจงรายละเอียดของวิชา สมัคร gmail เพื่อใช้สำหรับการบันทึกและประเมินผลวิชา โดยใช้ชื่อจริง และเข้าร่วมเป้นผู้ติดตาม บล็อค typesfacedesign เรียนรู้ระบบการประเมินลคะแนน (เกรด)โดยวัดจากคะแนนการเข้าชั้นเรียน ผลสัมฤิทธิ์การเรียนรู้ กิจกรรมพัมนาคุณธรรมจริยธรรม บุคลิกภาพ คะแนนจากการเรียน และกิจกรรมต่างๆในห้องเรียน เรียนรูระบบสนับสนุนการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์มาตราฐานของ Google อาทิเช่น Google+ ,gmail,googledoc,google drive, youtube และ blogger
เรียนรู้การเข้าใช้งานและดาวน์โหลดฟ้อนต์รีจากเว็บไซท์ F0nt.com เว็บไซท์ที่เป็นที่เผยแพร่ฟ้อนต์ และดาวน์โหลดฟ้อนต์ฟรี และศึกษาเกี่ยวกับสัญญาอนุญาตลิขสิทธิ์เบื้องต้น 

ซอฟต์แวร์หลักที่ใช้ในการออกแบบฟ้อนต์ คือ FontCreator(High-Logic) และ Fontlab Studio (Fontlab)

งานที่ได้รับมอบหมาย  : สร้างบล็อคและจัดการตามคำสั่งในบล็อค typefacesdesign หาความหมายของคำว่า"font" เป็นบทความภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (แปล) พร้อมอ้างอิง ลงในบล็อคที่ได้สร้างขึ้น โดยสืบค้นจากแหล่งสารสนเทศต่างๆ เช่น google ,pinterest,thaifont.info :keywords เช่น "fon","typography","prachid" จะมีการสอบ pretest วันที่ 11 พฤษจิกายน 2556