วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2556

แปลสรุป ข่าว


แปล-สรุปข่าว
เรื่องที่ 1       Typography Trends 2014
ที่มาของข่าวสาร : http://www.webdesignshock.com/typography-trends-2014/
ผู้เขียน : Juan Pablo Sarmiento  
 Good typography makes a website stand out or can outshine it. It plays the role of portraying and bring to life your ideas to make them appealing for the reader; it also manages to organize the content to be browsable, so in that way, typography involves the correct use of a layout, convenient measurement, nice typefaces (digitally called fonts), sizes, leading, visual hierarchy and color for the information to be well disposed. This article will consider different aspects of the web in order to show the trends that will attract great attention next year; it will also analyze the strongest typography styles, and we’ll see some beautiful examples of pioneer websites with an appropriate implementation of typography. We’ll analyze how some typography is performing and becoming a trend by looking at some of the most popular media and their websites.
     
     
  One of the main factors in typography changes is not only the pass of time, but the establishment of trends. They are started, generally, by single outsiders who get tired of the same patterns, so they create new ones. Throughout history, changes have occurred mostly in the way we share information, and its spread (Woodblock Printing, Movable Type, Printing Press, Lithography, Offset Printing and Digital Press) but by the time information was commonly shared and widely spread, humans started to concern about the most effective ways to transmit it. This way, different typefaces started to be created, different dispositions were tested, and several improvements were made to layouts to achieve this purpose. Some aspects to have in mind are a precise application of hierarchy, which is necessary for the reader to find and interpret the text easily; good measurement can be applied to headings and paragraphs to makes them recognizable as such; colors connect elements as well as differentiate them, and also give contrasts among texts. In the case of typefaces, choosing one or two that improves readability, and keeping plenty of contrast between them would benefit the script. Leading allows the eye to go from one line to the next comfortably, so be sure as the line gets longer, also does the leading. This

This article explains how typography affects readability and legibility. With typographic basis established, we can now start considering what’s going to take place next year, based on what’s hot today and on those outsiders we’re gonna feature. What’s important to point out is that, nowadays, content is lighter. Less content does not mean lack of addition of text or images, but getting rid of useless stuff; it means simplifying things in order to engage readers, and most importantly, not making them lose time. These are the most important typography trends for 2014

Flat
  
  While web standards turned flat and responsive, so did typography. The need of unified looks affected the typography directly, with some families acquiring importance (like san serif typefaces), including Helvetica and Arial. They need to get flat not only to match the overall design of the website, but to reduce the amount of information the reader needs to process. In such way, as long as this trend in web design continues, also will the typography related to it. In this scenario, great media companies still have an “old-style” appearance. News sites like The Washington Post and The New York Times haven’t still been captivated by the flat trend; this might be because of one of these two factors: either they still deliver a printed version of the newspaper, and they need to retain certain image, or the management can be delaying or (most probably) working on a redesign. However, these media sites don’t change at the pace of digital media, and one can notice the difference between digital and traditional media. Here, you can see the average traditional news media typography in their respective websites.

The Wall Street Journal has a traditional layout, using both serif (headings) and sans serif (body) typefaces.

The New York Times uses serif for both headlines and body text, with some rare exceptions.


The Daily Mail has a san serif based layout, but it still looks like a traditional newspaper, mainly because of the use of colors and content disposition.


ที่มา :

Mashable uses sans serif for body text and menus, and slab serif (Egyptian) for headlines. The layout looks lighter thanks to pastel colors and enough spacing between wordsThe Huffington Post looks like a traditional newspaper, but somehow they’ve managed to give it a clean and nice flat appearance. This is greatly because of an adequate combination of two typefaces, and enough space for words and texts.

Icon Fonts
    Icon fonts have become a big deal for their simplicity and scalability. The idea behind this is elementary, and it’s strange the fact they weren’t something to consider a few years ago. Icon fonts have the possibility to be enlarged or reduced according to the needs of the user, and most importantly, they have been largely implemented due to the release and popularization of retina displays. Since they are vector based icons, they can be implemented as fonts; that way you can escalate, change colors and apply effects to them the same way you do with a regular font. Icon fonts are taking off, a for sure will be a pretty important next year.Icon fonts created by the Shock Team
   Icon fonts have been implemented in several important websites; they’re gaining strength and they are clean, and easy ways to complement content. Here are some examples of their implementation in menus (describing products or services), social buttons, and other places of the layout to highlight content and redirect attention.


Designmodo applied icon fonts to its social buttons; this provides advantages like color transitions, styled fonts and lossless enlargement.Handwritten
  The interest for personalization goes beyond any web development barrier; every day, new designers create things that differentiate them from the rest, and typography is off course one of the most important things included in it. Some essential things to note here are the actual differences in every website. Handwriting allows to apply different styles, sizes, and they can have many shapes with the purpose of fitting the rest of the design. This has become a trend, even though there’s no unified appearance, and this will definitely be important next year since even more designers will adopt it.


For example, the main font in Hello Studios is flat and irregular, and it looks like balloons. The second one is more stylized, but complements the design by being more down-to-earth.The main font in Creep Fest resembles a spider web, matching the rest of the design which has an obscure style.ที่มา:

The website What Happens Next mixes three fonts: two handwritten and one serif. The main font is very thin, and it’s appealing to children or parents with children.
  In MiddleMojo, the designer uses different typefaces, all of them with a visual relation with each other. Colors are important as they divide sectors.
   Although these three trends are important by themselves, flat it’s getting most of the attention. Everyone wants a piece of the “flat” cake, but when the water calms down, we would be able to see more clearly, noticing that typography plays a huge role in web design and that there’s more in life than flat. In the mean time, keep experimenting. Next year may be too late.


แปล

เทรนด์หรือแนวโน้มรูปแบบตัวพิมพ์ในปี 2014 สำหรับเว็บไซท์
 
การออกแบบตัวอักษรที่ดี ทำให้เว็บไซต์ดูโดดเด่นหรือแตกต่าง คล้ายกับการเขียนภาพ และสร้างไอเดียที่มีชีวิตชีวา ที่จะดึงดูดให้น่าสนใจสำหรับผู้อ่าน และยังจัดการ ระบบเนื้อหา เพื่อให้เรียกดูได้ดังนั้น อย่างไรก็ตามที่จะกล่าวถึง การออกแบบตัวอักษร รวมถึง ความถูกต้องของโครงสร้าง การวัดที่เหมาะสม รูปแบบอักษรที่สวยงาม (ฟ้อนต์) ขนาด ตัวนำ ลำดับภาพ และ สี สำหรับการนำเสนอข้อมูลที่ดี
       บทความนี้จะพิจารณาในแง่มุมที่แตกต่างกันของเว็บเพื่อแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของเทรนด์ที่จะได้รับความสนใจในปีหน้า และจะวิเคราะห์รูปแบบของตัวอักษรที่หนักแน่น และ เราจะเห็นตัวอย่างเว็บไซท์ที่สวยงาม ที่เป็นแบบอย่าง การใช้งานแบบอักษรที่เหมาะสม เราจะวิเคราะห์งานออกแบบตัวอักษรที่กำลังแสดงผล และที่กำลังจะเป็นเทรนด์ โดยดูจากสื่อที่นิยมมากที่สุด และเว็บไซด์ต่างๆ

เกริ่น

       หนึ่งในปัจจัยหลักใน การเปลี่ยนแปลงรูปแบบตัวอักษร ไม่เพียงแค่ผ่านกาลเวลา แต่ การสร้างเทรนด์ของมันเริ่มต้น โดยทั่วไป จากคู่แข่งที่เบื่อรูปแบบเดิมๆ พวกเขาจึงสร้างขึ้นมาใหม่ ตลอดเหตุการณ์ที่ผ่านมาของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ส่วนใหญ่อยู่ในการที่เราใช้ข้อมูลร่วมกัน และการแพร่กระจาย ระบบการพิมพ์ต่างๆ แต่ เมื่อถึงคราวที่ข้อมูลถูกใช้ร่วมกันโดยทั่วไป และ แพร่กระจายอย่างกว้างขวาง มนุษย์เริ่มที่จะมีความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบมากที่สุด ในการส่งมัน ทั้งนี้ รูปแบบอักษรที่แตกต่างกัน เริ่มที่จะสร้างการแสดงออกที่แตกต่างกัน ได้มีการทดสอบ และการปรับปรุง หลายอย่างสร้างขึ้นมาเพื่อ ทำรูปแบบเพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ บางครั้ง ต้องประยุกต์ใช้ให้แม่นยำตามลำดับขั้น ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้อ่าน ในการค้นหาและ แปลข้อความได้อย่างง่ายดาย การวัดขนาดที่ดีสามารถนำไปใช้กับส่วนหัวและย่อหน้า ที่จะ ทำให้มันตระหนักได้ว่าเป็นเช่นนี้ สี การเชื่อมต่อ องค์ประกอบ ที่เป็นความแตกต่างของมัน และ ยังให้ความ แตกต่างระหว่างข้อความ ในกรณีที่รูปแบบอักษรที่เลือกหนึ่งหรือสองจะช่วยเพิ่มความสามารถในการอ่านและการรักษาความแตกต่างของมันเป็นประโยชน์อย่างมากจากสคริปต์
       บทความนี้จะอธิบายถึงรูปแบบของตัวอักษรที่มีผลต่อการอ่านและความชัดเจน ด้วยพื้นฐานตัวอักษรที่จัดตั้งขึ้น เราสามารถเริ่มตัดสินใจในขณะนี้ อะไรที่จะเกิดขึ้นในปีต่อไปขึ้นอยู่กับสิ่งที่ฮอตฮิตในปัจจุบัน และเมื่อคู่แข่งที่เรากำลังจะมี อะไรเป็นสิ่งสำคัญที่จะชี้ให้เห็นว่าในปัจจุบันเนื้อหาน้อยลง เนื้อหาน้อยไม่ได้หมายความว่าไม่มีการเพิ่มข้อความหรือภาพ แต่การขจัดสิ่งที่ไร้ประโยชน์นั้นหมายถึงสิ่งที่จะดึงดูดผู้อ่านได้ง่ายขึ้น และที่สำคัญที่สุดไม่ได้ทำให้พวกเขาเสียเวลา นี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับเทรนด์แบบอักษรในปี 2014
ตัวอักษรแบบ แบน   
  
ในขณะที่มาตรฐานเว็บไซต์นิยมใช้ตัวอักษรแบบราบ และมีการตอบสนองต่อผู้ใช้ เพื่อให้ได้รูปแบบตัวพิมพ์ ความต้องการของรูปลักษณ์ที่เหมือนกันได้รับผลกระทบโดยตรง ตัวอักษรมีบางตระกูลที่ได้รับความสำคัญ (เช่นรูปแบบอักษร san serif) รวมทั้ง Helvetica และ Arial พวกเขายังต้องที่ใช้ตัวแบน ไม่เพียง แต่เพื่อให้ตรงกับการออกแบบโดยรวมของเว็บไซต์ แต่เพื่อลดปริมาณของข้อมูลที่ผู้อ่านจะต้องมีการประมวลผล ในลักษณะดังกล่าวตราบใดที่เทรนด์นี้ใช้ในการออกแบบเว็บต่อไป ตัวอักษรยังคงมีความสำคัญ ในสถานการณ์นี้ บริษัทสื่อที่ดียังคงมี "แบบอักษร old-style" ตามที่ปรากฏตามเว็บไซต์ข่าว เช่น วอชิงตันโพสต์ และ เดอะนิวยอร์กไทม์ส ยังไม่น่าประทับใจ โดยเทรนด์ตัวแบนนี้ อาจจะเป็นเพราะหนึ่งในสองปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่ง

  พวกเขายังคงส่งต่อไปที่เวอร์ชั่นของหนังสือพิมพ์ และต้องการที่จะสร้างภาพลักษณ์ หรือการจัดการที่สามารถชะลอ​​หรือ (ส่วนใหญ่อาจ) ที่ทำการออกแบบใหม่ อย่างไรก็ตามเว็บไซต์สื่อเหล่านี้ ไม่เปลี่ยนก้าวข้าม ของสื่อดิจิตอล และ คนสามารถสังเกตเห็นความแตกต่างระหว่างสื่อดิจิตอลและแบบดั้งเดิม ตอนนี้ท่านสามารถดูค่าเฉลี่ยของแบบอักษรในข่าวแบบดั้งเดิมในเว็บไซต์ที่เกี่ยวของเหล่านี้
วอลล์สตรีทเจอร์นัลมีรูปแบบการจัดวางดั้งเดิมโดยใช้ แบบอักษร Serif (พาดหัว) และ San serif (เนื้อข่าว)

เดอะนิวยอร์กไทม์ใช้ Serif สำหรับพาดหัวและข้อความของเนื้อข่าว ยกเว้นบางที่ที่หายาก

เดลี่เมล์มีใช้ San serif แต่ก็ยังดูเหมือนหนังสือพิมพ์แบบดั้งเดิมส่วนใหญ่เป็นเพราะการใช้สีและการจัดเนื้อหา

มาชาเบิลใช้ San serif สำหรับข้อความในเนื้อข่าวและเมนู และ Slab serif สำหรับหัวข้อ รูปแบบการจัดวาง ที่บางเบาต้องขอบคุณสีดินพสาเทลและระยะห่างที่พอดีระหว่างคำ

เดอะ ฮาฟฟิงตัน โพสต์ ดูเหมือนหนังสือพิมพ์แบบดั้งเดิม อย่างไรก็ตาม ได้มีการจัดการที่ทำให้มีลักษณะแบนที่ดี และสะอาด มันเยี่ยมมากเพราะการรวมกันของทั้งสองแบบอักษร มีพื้นที่มากพอสำหรับคำและข้อความ

ไอคอน ฟ้อนต์
           แบบอักษรหรือตัวพิมพ์ไอคอนได้กลายเป็นเรื่องใหญ่สำหรับความเรียบง่ายในการออกแบบ แบบอักษรไอคอนมีความเป็นไปที่จะขยายขึ้นหรือลดลงตามความต้องการของผู้ใช้และที่สำคัญที่สุดที่มันได้ถูกนำมาใช้ส่วนใหญ่เนื่องมาจากการออกแบบและเป็นที่นิยมต่อการแสดงผลทางตา เนื่องจากมันเป็นไอคอนเวกเตอร์ สามารถนำมาใช้เป็นแบบอักษร คุณสามารถเพิ่มเปลี่ยนสีและใช้มันได้ เช่นเดียวกับที่คุณ ทำกับ ตัวอักษรแบบธรรมดา แบบอักษรไอคอนได้รับความนิยมมากแน่นอนว่ามันจะสำคัญและดีมากในปีหน้า
แบบอักษรไอคอนที่ออกแบบและสร้างขึ้นโดย เดอะ ช็อค ทีม
    แบบอักษรไอคอนมีการใช้งานในเว็บไซต์ที่สำคัญหลากหลาย มันดึงดูดใจ แข็งแรง สมบูรณ์ และ ง่ายต่อการเสริมเนื้อหา นี่คือตัวอย่างของการใช้งานของมันในเมนู (อธิบายผลิตภัณฑ์หรือบริการ), ปุ่มทางโซเชี่ยล และ อื่น ๆ ของรูปแบบการจัดวางที่จะเน้นเนื้อหาและการเปลี่ยนเส้นทางความสนใจ

ดีไซน์โมโด ใช้แบบอักษรไอคอนปุ่มโซเชียล มีข้อดี เช่น การเปลี่ยนสีแบบอักษร สไตล์ และ การขยาย

แบบลายมือ หรือ แฮนดฺริทเท่น
   ความสนใจส่วนบุคคลใด ๆ นอกเหนือไปจากสิ่งกีดขวางการพัฒนาเว็บในทุกๆวัน นักออกแบบใหม่สร้างสิ่งที่แตกต่างจากส่วนที่เหลือและการออกแบบตัวอักษร แน่นอนหนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุดที่รวมอยู่ในนั้น บางสิ่งที่สำคัญที่จะต้องทราบคือความแตกต่างที่เกิดขึ้นจริงในทุกๆเว็บไซต์ แฮนดฺริทเท่น ช่วยให้การใช้ไตล์ที่แตกต่างกัน ขนาด และพวกมันสามารถมีรูปทรงจำนวนมากที่มีจุดประสงค์ในการกระชับส่วนที่เหลือของการออกแบบ กลายมาเป็นเทรนด์แม้ว่าไม่มีลักษณะที่ตายตัว แน่นอนจะมีความสำคัญในปีหน้าเนื่องจากนักออกแบบจะนำมาใช้มากยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่นตัวอักษรหลักใน เฮลโล สตูดิโอ มีความแบนและผิดปกติ และดูเหมือนลูกโป่ง ถัดมาคือเก๋มากขึ้น แต่เติมเต็มการออกแบบโดยทางปฏิบัติ
ตัวอักษรหลักใน ครีพ เฟสท์ คล้ายใยแมงมุมตรง เข้ากับส่วนที่เหลือของ การออกแบบที่มีซึ่งรูปแบบที่ชัดเจน

เว็บไซต์วอท แฮพเพ่น เน็กซ์ ผสมสามแบบอักษร สองแบบเป็นแบบที่เขียนด้วยลายมือ และหนึ่ง เป็น Serif ตัวพิมพ์ที่เป็นเมนูหลักบางมาก และ มันน่าสนใจเหมาะกับ กับเด็กหรือผู้ปกครองที่มีเด็ก

ใน มิดเดิลโมโจ นักออกแบบได้ใช้รูปแบบอักษรที่แตกต่างกัน ทั้งหมดของมันด้วยมีความสัมพันธ์กับสิ่งอื่นๆ สีเป็นสิ่งสำคัญที่ใช้แบ่งแยกว่าอะไรคืออะไร

    ถึงแม้ว่าสามเทรนด์นี้ จะมีความสำคัญด้วยตัวมันเอง แบบตัวแบนหรือ แฟลทได้รับความสนใจมากที่สุด ทุกคนต้องการชิ้นส่วนของ "แฟลท"  แต่เมื่อใดน้ำสงบลงเราจะสามารถที่จะเห็นได้อย่างชัดเจนมากขึ้นสังเกตเห็นว่าการออกแบบตัวพิมพ์มีบทบาทอย่างมากในการออกแบบเว็บ และที่มีมากขึ้นในชีวิตกว่า ตัวแบนหรือแฟลท ในคราวที่สำคัญ ปีหน้าอาจจะสายเกินไป
สรุป
เทรนด์หรือแนวโน้มรูปแบบตัวพิมพ์ในปี 2014 สำหรับเว็บไซท์
 
การออกแบบตัวอักษรที่ดี ทำให้เว็บไซต์ดูโดดเด่นหรือแตกต่าง กล่าวถึง การออกแบบตัวอักษร รวมถึง ความถูกต้องของโครงสร้าง การวัดที่เหมาะสม รูปแบบอักษรที่สวยงาม (ฟ้อนต์) ขนาด ตัวนำ ลำดับภาพ และ สี สำหรับการนำเสนอข้อมูลที่ดีแก่ผู้อ่าน
      เราจะมองในแง่มุมที่แตกต่างกันของเว็บ เพื่อบอกเทรนด์ที่จะได้รับความสนใจในปีหน้า โดยดูจาก การใช้แบบอักษรที่เหมาะสม วิเคราะห์งานออกแบบตัวอักษรที่ใช้ และที่กำลังจะเป็นเทรนด์ โดยดูจากสื่อที่นิยมมากที่สุด และเว็บไซท์ต่างๆ
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบตัวอักษร เกิดจากคู่แข่งที่เบื่อรูปแบบเดิมๆ มันจึงถูกสร้างขึ้นมาใหม่ ที่ผ่านมานั้น งานเป็นไปในทางเดียวกัน  รูปแบบตัวอักษรที่แตกต่างกัน จะสร้างการความแตกต่าง มีการปรับปรุงและพัฒนา เพื่อการค้นหาและ เข้าใจได้ง่ายมากขึ้น
       บทความนี้จะอธิบายถึงรูปแบบของตัวอักษรที่มีผลต่อการอ่านและความชัดเจน คุณสามารถตัดสินใจได้ว่า อะไรที่กำลังมาขึ้นอยู่กับสิ่งที่ฮิตในปัจจุบัน คู่แข่ง เนื้อหาที่น้อยลง เอาสิ่งที่ไม่มีค่อยประโยชน์ออก จะดึงดูดผู้อ่านได้ง่ายขึ้น  นี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับเทรนด์แบบอักษรในปี 2014

ตัวอักษรแบบ แบน   
  ความต้องการการใช้งานที่เหมือนกันได้รับผลกระทบโดยตรง ตัวอักษรมีบางตระกูลป็นสิ่งสำคัญ (เช่นรูปแบบอักษร san serif) รวมทั้ง Helvetica และ Arial ยังใช้แบบตัวแบน ไม่เพียงเพื่อให้ตรงกับการออกแบบโดยรวมของเว็บไซต์ แต่เพื่อลดปริมาณของข้อมูลที่ผู้อ่านจะต้องอ่าน ตราบใดที่เทรนด์นี้ใช้ในการออกแบบเว็บต่อไป ตัวอักษรยังคงสำคัญ
 ยังใช้กับหนังสือพิมพ์ และต้องการที่จะสร้างภาพจำ คนสามารถสังเกตเห็นความแตกต่างระหว่างสื่อดิจิตอลและแบบดั้งเดิม ดูได้จากแบบอักษรในสื่อข่าวแบบดั้งเดิมในเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องเหล่านี้
เช่น
วอลล์สตรีทเจอร์นัลมีรูปแบบการจัดวางดั้งเดิมโดยใช้ แบบอักษร Serif (พาดหัว) และ San serif (เนื้อข่าว)
เดอะนิวยอร์กไทม์ใช้ Serif สำหรับพาดหัวและข้อความของเนื้อข่าว ยกเว้นบางที่ที่หายาก
เดลี่เมล์มีใช้ San serif แต่ก็ยังดูเหมือนหนังสือพิมพ์แบบดั้งเดิมส่วนใหญ่เป็นเพราะการใช้สีและการจัดเนื้อหา
มาชาเบิลใช้ San serif สำหรับข้อความในเนื้อข่าวและเมนู และ Slab serif สำหรับหัวข้อ รูปแบบการจัดวาง ที่บางเบาต้องขอบคุณสีพาสเทลและระยะห่างที่พอดีระหว่างคำ
เดอะ ฮาฟฟิงตัน โพสต์ ดูเหมือนหนังสือพิมพ์แบบดั้งเดิม อย่างไรก็ตาม ได้มีการจัดการที่ทำให้มีลักษณะแบนที่ดี และสะอาด มันเยี่ยมมากเพราะการรวมกันของทั้งสองแบบอักษร มีพื้นที่มากพอสำหรับคำและข้อความ
ไอคอน ฟ้อนต์
           แบบอักษรไอคอน ได้ถูกนำมาใช้และเป็นที่นิยม เนื่องจากมันเป็นไอคอนเวกเตอร์ สามารถปรับขยาย และมองเห็นได้ง่าย นำมาใช้เป็นแบบอักษร สามารถเพิ่มเปลี่ยนสีและใช้มันได้ เช่นเดียวกับ ทำกับ ตัวอักษรแบบธรรมดา แบบอักษรไอคอนได้รับความนิยมมาก แน่นอนว่ามันจะสำคัญมากๆในปีหน้า

แบบอักษรไอคอนที่ออกแบบและสร้างขึ้นโดย เดอะ ช็อค ทีม
    มีการใช้งานในเว็บไซต์ที่สำคัญหลากหลาย มันดึงดูดใจ แข็งแรง สมบูรณ์ และ ง่ายต่อการเสริมเนื้อหา ตัวอย่างของการใช้งานของมันในเมนู (อธิบายผลิตภัณฑ์หรือบริการ), ปุ่มทางโซเชี่ยล และ อื่น ๆ ของรูปแบบการจัดวางที่จะเน้นเนื้อหาและการเปลี่ยนเส้นทางความสนใจ

ดีไซน์โมโด ใช้แบบอักษรไอคอนปุ่มโซเชียล มีข้อดี เช่น การเปลี่ยนสีแบบอักษร สไตล์

แบบลายมือ หรือ แฮนดฺริทเท่น
    แฮนดฺริทเท่น ทำให้เกิดสไตล์ที่แตกต่าง กลายมาเป็นเทรนด์แม้ว่าไม่มีลักษณะที่ตายตัว แน่นอนจะมีความสำคัญในปีหน้าเนื่องจากนักออกแบบจะนำมาใช้มากยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่นตัวอักษรหลักใน เฮลโล สตูดิโอ มีความแบนและผิดปกติ และดูเหมือนลูกโป่ง ทำให้ดูเก๋มากขึ้น แต่เติมเต็มการออกแบบโดยทางปฏิบัติ

ตัวอักษรหลักใน ครีพ เฟสท์ คล้ายใยแมงมุมตรง เข้ากับส่วนที่เหลือของ การออกแบบที่มีซึ่งรูปแบบที่ชัดเจน

เว็บไซต์วอท แฮพเพ่น เน็กซ์ ผสมสามแบบอักษร สองแบบเป็นแบบที่เขียนด้วยลายมือ และหนึ่ง เป็น Serif ตัวพิมพ์ที่เป็นเมนูหลักบางมาก และ มันเหมาะกับ กับเด็กๆ หรือผู้ใหญ่ที่มีบุตร

ใน มิดเดิลโมโจ นักออกแบบได้ใช้รูปแบบอักษรที่แตกต่างกัน ทั้งหมดของมันด้วยมีความสัมพันธ์กับสิ่งอื่นๆ สีเป็นสิ่งสำคัญที่ใช้แบ่งแยกว่าอะไรคืออะไร

    สามเทรนด์นี้ มีความสำคัญด้วยตัวมันเอง การออกแบบตัวพิมพ์จึงมีบทบาทอย่างมากในการออกแบบเว็บไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น