วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

Thai Unicode Character Ranges ตารางรหัสรูปอักขระตามมาตรฐานยูนิโค้ด ตัวอักษรภาษาไทย

      ยูนิโคด (Unicode) คือมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์แสดงผลและจัดการข้อความธรรมดาที่ใช้ในระบบการเขียนของภาษาส่วนใหญ่ในโลกได้อย่างสอดคล้องกัน ยูนิโคดประกอบด้วยรายการอักขระที่แสดงผลได้มากกว่า 100,000 ตัว พัฒนาต่อยอดมาจากมาตรฐานชุดอักขระสากล (Universal Character Set: UCS) และมีการตีพิมพ์ลงในหนังสือ The Unicode Standard เป็นแผนผังรหัสเพื่อใช้เป็นรายการอ้างอิง นอกจากนั้นยังมีการอธิบายวิธีการที่ใช้เข้ารหัสและการนำเสนอมาตรฐานของการเข้ารหัสอักขระอีกจำนวนหนึ่ง การเรียงลำดับอักษร กฎเกณฑ์ของการรวมและการแยกอักขระ รวมไปถึงลำดับการแสดงผลของอักขระสองทิศทาง (เช่นอักษรอาหรับหรืออักษรฮีบรูที่เขียนจากขวาไปซ้าย)


Unicode คือการบันทึกแบบ 16 บิต ต่อตัวอักษร หรือ UTF-16 (กรณีภาษาอังกฤษและไทย แต่บางภาษาอาจใช้ 32 บิต)
เช่น "ABC กขค" จะบันทึกเป็น FF FE 41 00 42 00 43 00 20 00 01 0E 02 0E 04 0E ค่า FF FE ที่อยู่ต้นไฟล์ คือ BOM (Byte order mark) ของ Unicode UTF-16 สำหรับบอกว่า รหัส Unicode ที่ตามมานั้น จะเรียงโดย ไบต์ต่ำมาก่อน (Little Endian = LE) โปรแกรมทั่วไปสามารถใช้ BOM นี้ในการบอกได้ว่าไฟล์นี้เป็นแบบ UTF-16 (LE)

Unicode Big Endian คือการบันทึกแบบ  UTF-16 แต่เรียงไบต์สูงมาก่อน (Big Endian )
เช่น "ABC กขค" จะบันทึกเป็นFE FF 00 41 00 42 00 43 00 20 0E 01 0E 02 0E 04ค่า FE FF ที่อยู่ต้นไฟล์ คือ BOM ของ UTF-16 ((Big Endian =BE)

ที่มา  : http://thanaicomtech.blogspot.com/2013/02/ansi-unicode-utf-8.htmlCharacter
(decimal)
DecimalCharacter
(hex)
HexName
35850E01THAI CHARACTER KO KAI
35860E02THAI CHARACTER KHO KHAI
35870E03THAI CHARACTER KHO KHUAT
35880E04THAI CHARACTER KHO KHWAI
35890E05THAI CHARACTER KHO KHON
35900E06THAI CHARACTER KHO RAKHANG
35910E07THAI CHARACTER NGO NGU
35920E08THAI CHARACTER CHO CHAN
35930E09THAI CHARACTER CHO CHING
35940E0ATHAI CHARACTER CHO CHANG
35950E0BTHAI CHARACTER SO SO
35960E0CTHAI CHARACTER CHO CHOE
35970E0DTHAI CHARACTER YO YING
35980E0ETHAI CHARACTER DO CHADA
35990E0FTHAI CHARACTER TO PATAK
36000E10THAI CHARACTER THO THAN
36010E11THAI CHARACTER THO NANGMONTHO
36020E12THAI CHARACTER THO PHUTHAO
36030E13THAI CHARACTER NO NEN
36040E14THAI CHARACTER DO DEK
36050E15THAI CHARACTER TO TAO
36060E16THAI CHARACTER THO THUNG
36070E17THAI CHARACTER THO THAHAN
36080E18THAI CHARACTER THO THONG
36090E19THAI CHARACTER NO NU
36100E1ATHAI CHARACTER BO BAIMAI
36110E1BTHAI CHARACTER PO PLA
36120E1CTHAI CHARACTER PHO PHUNG
36130E1DTHAI CHARACTER FO FA
36140E1ETHAI CHARACTER PHO PHAN
36150E1FTHAI CHARACTER FO FAN
36160E20THAI CHARACTER PHO SAMPHAO
36170E21THAI CHARACTER MO MA
36180E22THAI CHARACTER YO YAK
36190E23THAI CHARACTER RO RUA
36200E24THAI CHARACTER RU
36210E25THAI CHARACTER LO LING
36220E26THAI CHARACTER LU
36230E27THAI CHARACTER WO WAEN
36240E28THAI CHARACTER SO SALA
36250E29THAI CHARACTER SO RUSI
36260E2ATHAI CHARACTER SO SUA
36270E2BTHAI CHARACTER HO HIP
36280E2CTHAI CHARACTER LO CHULA
36290E2DTHAI CHARACTER O ANG
36300E2ETHAI CHARACTER HO NOKHUK
36310E2FTHAI CHARACTER PAIYANNOI
36320E30THAI CHARACTER SARA A
กั3633กั0E31THAI CHARACTER MAI HAN-AKAT (combined with ko kai (ก))
36340E32THAI CHARACTER SARA AA
36350E33THAI CHARACTER SARA AM
กิ3636กิ0E34THAI CHARACTER SARA I (combined with ko kai (ก))
กี3637กี0E35THAI CHARACTER SARA II (combined with ko kai (ก))
กึ3638กึ0E36THAI CHARACTER SARA UE (combined with ko kai (ก))
กื3639กื0E37THAI CHARACTER SARA UEE (combined with ko kai (ก))
กุ3640กุ0E38THAI CHARACTER SARA U (combined with ko kai (ก))
กู3641กู0E39THAI CHARACTER SARA UU (combined with ko kai (ก))
กฺ3642กฺ0E3ATHAI CHARACTER PHINTHU (combined with ko kai (ก))
฿3647฿0E3FTHAI CURRENCY SYMBOL BAHT
36480E40THAI CHARACTER SARA E
36490E41THAI CHARACTER SARA AE
36500E42THAI CHARACTER SARA O
36510E43THAI CHARACTER SARA AI MAIMUAN
36520E44THAI CHARACTER SARA AI MAIMALAI
36530E45THAI CHARACTER LAKKHANGYAO
36540E46THAI CHARACTER MAIYAMOK
ก็3655ก็0E47THAI CHARACTER MAITAIKHU (combined with ko kai (ก))
ก่3656ก่0E48THAI CHARACTER MAI EK (combined with ko kai (ก))
ก้3657ก้0E49THAI CHARACTER MAI THO (combined with ko kai (ก))
ก๊3658ก๊0E4ATHAI CHARACTER MAI TRI (combined with ko kai (ก))
ก๋3659ก๋0E4BTHAI CHARACTER MAI CHATTAWA (combined with ko kai (ก))
ก์3660ก์0E4CTHAI CHARACTER THANTHAKHAT (combined with ko kai (ก))
กํ3661กํ0E4DTHAI CHARACTER NIKHAHIT (combined with ko kai (ก))
ก๎3662ก๎0E4ETHAI CHARACTER YAMAKKAN (combined with ko kai (ก))
36630E4FTHAI CHARACTER FONGMAN
36640E50THAI DIGIT ZERO
36650E51THAI DIGIT ONE
36660E52THAI DIGIT TWO
36670E53THAI DIGIT THREE
36680E54THAI DIGIT FOUR
36690E55THAI DIGIT FIVE
36700E56THAI DIGIT SIX
36710E57THAI DIGIT SEVEN
36720E58THAI DIGIT EIGHT
36730E59THAI DIGIT NINE
36740E5ATHAI CHARACTER ANGKHANKHU


ที่มา :
3675

http://thaifont.info/p=71


0E5B

THAI CHARACTER KHOMUT

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น