วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

สรุปผลการเรียนรู้ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2556

           จัดการระบบ การส่งงานใหม่ โดยย้ายไปยังแฟ้มที่อาจารย์กำหนดให้ วิธีการตั้งชื่อไฟล์คือ artd2304 - ชื่อ -ชื่องาน เป็นภาษาอังกฤษ  วิธีการตั้งชื่อแฟ้มงานคือ artd1304 - ชื่อ -รหัสนักศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ 
เรียนรู้เรื่อง การออกแบบฟ้อนต์ หน้าตาของรูปแบบตัวอักษร จากงาน ออกแบบตัวอักษรของ tface ที่ส่ง

character ในการออกแบบตัวอักษร คือบุคลิกหรือลักษณะของตัวอักษรเฉพาะตัวของชุดรูปแบบตัวอักษรนั้นๆ เช่น ก. จะมีการลากเส้นแล้วมีจงอยยื่นออกมาส่วน "glyph"คือ รูปอักขระ หรือภาพตัวอักษรนั่นเอง และ "typeface" แตกต่างกับ "font"ตรงที่ typeface คือ"แบบตัวอักษร"ส่วน font คือชุด"แบบตัวพิมพ์"ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ 
ศึกษารูปแบบของฟ้อนต์เพิ่มเติม
font eng - serif (ฟ้อนมีฐาน) และ san -serif (ฟ้อนต์ไม่มีฐาน)โครงสร้างของตัวอักษรทั้งตัวใหญ่และตัวเล็ก ฟ้อนต์ ไทย ที่เป็นตัวอักษรแบบมีหัว และไม่มีหัวและ ฟ้อนต์แบบ Display


         จัดกลุ่มตามที่อาจารย์กำหนดให้ เพื่อศึกษาและทำงานร่วมกันเกี่ยวกับ การสร้างผลิตภัณฑ์จากฟ้อนต์เพื่อใช้ในการศึกษาและจำหน่าย ในงานgift on the moon 2014 สร้างบล็อคในการเขียนสรุปงานของกลุ่ม โดยเชิญสมาชิกในกลุ่ม เป็นผู้เขียนทุกคน และเริ่มทำการเขียนบล็อค และแก้ไขข้อมูล ตั้งชื่อกลุ่ม ให้มีเนื้อหาสอดคล้องเกี่ยวกับวิชาที่ศึกษา โดยศึกษาจากคำและข้อมูลจำเพาะของการออกแบบตัวอักษร มาใช้ในการตั้งชื่อ โดยการอภิปรายร่วมกัน เสนอชื่อ พร้อมความหมายต่างๆ เพื่อสอบถามความเห็นจากอาจารย์ และอภิปรายสรุปร่วมกัน เลือกชื่อกลุ่มที่ดีสุดเป็นชื่อกลุ่ม 
 รับงาน ออกแบบตัวอักษร ตามชื่อของกลุ่ม โดยให้สมาชิกทุกคนทำการออกแบบ และโพสต์ลงบล็อคสรุปการเรียนรู้ เพื่อนำมาอภิปราย และร่วมกันออกแบบ Logotype ของกลุ่มในคราวต่อไป

ชื่อกลุ่ม "Typorender"
ความหมาย "typo" คือคำที่เกี่ยวกับศาสตร์ของการออกแบบตัวอักษรและตัวพิมพ์ มาจากคำว่า "typography" "render"คือ การกระทำ การปฏิบัติ การแสดงให้เห็น "Typorender" คือการนำสองคำมารวมคำให้เกิดเป็นความหมายใหม่ที่แปลโดยนัย ว่า ผู้ออกแบบอักษร หรือผู้ที่แสดงตัวอักษร  โดยสมาชิกในกลุ่มตกลงและเลือกชื่อนี้เป็นชื่อที่เหมาะสมที่สุด

สมาชิก
นาย ดนุนัย พลศรี  รหัสนักศึกษา 5511302811
นาย วรพล พงษ์ไพโรจน์ รหัสนักศึกษา 5411301889
นางสาว บุญญาณุช วิชาชัย รหัสนักศึกษา 5511302597
นางสาว ฉัตรแก้ว ระวัง รหัสนักศึกษา 5511302613
นายทศพล อาจอนงค์ รหัสนักศึกษา 551131034

ที่อยู่บล็อค http://artd2304-typorender.blogspot.com/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น