วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

สรุปผลการศึกษา วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556

ฟังการแปลสรุปข่าว สัปดาห์ที่ 1 ฟังวิจารณ์งานการออกแบบตัวอักษร และ โลโก้ไทป์ ของกลุ่มต่างๆ ว่าต้องมีตัวอักษรอยู่ 80 % ของโลโก้ทั้งหมด ศึกษาระบบตัวเลขลักษณะของ serif font ของ Panose การใช้
Image
ที่มา  :  http://forum.high-logic.com/viewtopic.php?t=941

เส้นไกด์ในการออกแบบ
ปรับปรุงแก้ไขงาน
ในกลุ่มต้องมี ฟ้อนต์ Serif 2 ชุด Sans Serif 2 ชุด และ Display font 1 ชุด โดยออกแบบเป็นชื่อกลุ่มทั้งภาษาอังกฤษ (Typorender) และภาษาไทย (ไทโปเรนเดอร์) โดยแบ่งกันทำภายในกลุ่ม Logo type คนละ 1 ตัว  พร้อมข้อมูลการค้นคว้า (สืบค้น) เกี่ยวกับฟ้อนต์ที่ตนเองออกแบบ โดยหาข้อมูลต่างๆ เช่นประวัติ ว่ามีความเป็นมายังไง เป็นฟ้อนต์ประเภทไหน มาจากไหน อย่างไร เป็นต้นทำใน doc ของกูเกิ้ล โดยออกแบบในโปรแกรมAdobe Illustrator พร้อมภาพ sketch (สมมติฐาน) เป็น layerที่ 1 แล้วตั้งชื่อเลเยอร์เป็น sketch จากนั้นสร้างอักษรตามภาพสเกตช์ที่ (สรุป) ออกแบบ พร้อมตั้งชื่อเลเยอร์ ของ อักษรสระ และ วรรณยุกต์ แต่ละตัวเช่น ตัว A ตั้งชื่อเลเยอร์ ว่า "A"  ในขนาด a4 ส่งที่แฟ้มแชร์ไฟล์ของกลุ่มเป็นในกูเกิ้ลไดรฟ์ แฟ้มที่ชื่อ "กลุ่ม 3 Typorender" 

แบ่งงานได้ดังนี้
นาย ดนุนัย พลศรี  รหัสนักศึกษา 5511302811 ทำ Display Font ฟ้อนประเภทตกแต่ง
นาย วรพล พงษ์ไพโรจน์ รหัสนักศึกษา 5411301889  Serif Font ฟ้อนต์แบบ มีฐาน(เชิง)
นางสาว บุญญาณุช วิชาชัย รหัสนักศึกษา 5511302597 Sans Serif Font  ฟ้อนต์แบบ ไม่มีฐาน(เชิง)
นางสาว ฉัตรแก้ว ระวัง รหัสนักศึกษา 5511302613 Serif Font ฟ้อนต์แบบ มีฐาน)เชิง)
นายทศพล อาจอนงค์ รหัสนักศึกษา 551131034 Sans Serif Font ฟ้อนต์แบบ ไม่มีฐาน(เชิง)

________________________________________________________________________________
งานเดี่ยว 
ศึกษาโครงสร้างของตัวอักษร Font Structure
โดยใช้ ฟ้อนต์ชุด CRU-LanChand.ttf ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ  สระ วรรณยุกต์ เครื่อง หมายและสัญลักษณ์ใช้โปรแกรม Adobe Illustrator โดยการวาดเส้น สีแดงขนาด 1 pt เขียนเขียนทับตามโครงสร้างของตัวอักษร ในขนาด a3 โดยตั้งชื่อlayer 1  ว่า "font structer" เป็น layer-ของฟ้อนต์ชุด CRU-LanChand.ttf และ Layer 2 ตั้งชื่อว่า "structure draft" เป็น layer ที่ใช้เส้นสีแดงดราฟต์ เฟื่อศึกษาโครงสร้างของฟ้อนต์ โดยการขีดเป็นเส้นประกอบร่าง  พิมพ์รายละเอียดชื่อตรงมุมซ้ายล่างของงาน 
ส่งสัปดาห์หน้า ต้องเสร็จอย่างน้อย 1 ภาษา
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น